Моніторинг якості освіти

Аналіз моніторингового дослідження результа­тивності освітнього процесу та реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти й вимог  програ­ми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в ДНЗ «Сонечко» за 2019-2020 навчальний рік

Метою проведення моніторингових досліджень є вивчення стану реалізації завдань БКДО та завдань програми «Українське дошкілля».

Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою педагогічного діагностування здійснювався на початку навчального року (вхідний).

 Основними завданнями моніторингу було:

  • своєчасне виявлення й оцінювання реального стану знань дітей, відповідність державним вимогам;
  • підвищення якості навчально-виховного процесу, яке б орієнтувалось на потреби освітніх послуг батьків, дітей і школи;
  • максимально об’єктивне прогнозування можливостей розвитку дошкільників.

Результат моніторингу по кожній віковій групі (див.таблицю) дає підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників, як результат  діяльності педагогічного колективу.

 Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.

Особливостями проведення підсумкового обстеження у поточному навчальному році є врахування організованої дистанційної форми проведення освітнього процесу у зв’язку із оголошеним загальнонаціональним карантином з 12.03.2020 року. Матеріали занять було надано батькам згідно перспективних планів педагогів для кожної вікової групи.

Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: активність дистанційної роботи дитини. створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем, що вивчалися дистанційно, викликали труднощі, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у програмі виховання і навчання дітей «Українське дошкілля». Робота щодо реалізації завдань освітніх ліній в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.